szakirodalom 

a


Ács Pál, A Jordánszky-kódex = Jankovich Miklós (1772-1846) gyűjteményei : Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2002. november 28-2003. február 16., szerk., a kiállítást rend. Mikó Árpád, Budapest, MNG, Pannon GSM, 2002, kat. sz. 225., (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2002/1).
Ács Pál, Rozsondai Marianne, A Jordánszky-kódex = Pannonia Regia : művészet a Dunántúlon 1000-1541, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. október-1995. február = Kunst und Architektur in Pannonien 1000-1541, Ungarische Nationalgalerie, Oktober 1994-Februar 1995, szerk. Mikó Árpád, Takács Imre, Budapest, MNG, 1994, p. 435-436.
Ács Pál, Miért hiányoznak Szent Pál levelei a Jordánszky-kódex bibliafordításából? = Klárisok : tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, [szerk. Csiszár Gábor és Darvas Anikó], Budapest, M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tansz., 2011, p. 37-46.
Acsády Ignác, Könyvek régi összeírásokban, Magyar Könyvszemle, 3(1894), p. 209-221.
Aggházy Mária, Hat évszázad könyvdíszítései, miniatúrái : Szépművészeti múzeum : A Grafikai Osztály 100. kiállítása, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1966.
Antiphonale Varadinense s. XV, Vol. 2, közreadja Czagány Zsuzsa, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2019, p. 29.
Arady Kálmán, Régi magyar emlékexlibrisek, Magyar Könyvszemle, 1(1962), p. 59-66.


b


Bakonyi Dóra, Ludányi Brigitta, Az Érdy-kódex feltételezett két kezének és a Jordánszky-kódexnek összehasonlító vizsgálata a sorvégi elválasztás alapján = Plaustrum seculi II. Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén 2004 áprilisában rendezett konferencia szerkesztett anyaga, a kutatást irányította és a kötetet szerk. Bárczi Ildikó.
Balogh Tamás, Das "Horologium sapientiae" als "allegoria in factis", Magyar Könyvszemle, 2(1994), p. 184-187.
Balogh Tamás, A Nagyszombati-kódex "Teljes Bölcsesség"-ének lehetséges mintája, Irodalomtörténeti Közlemények, 2(1994), p. 247-254.
Baróti Szabó Dávid költeményes munkái I-II., sajtó alá rend. Hubert Ildikó, a latin szövegeket gond. Szelestei N. László, Barót, Tortoma, 2023. (Ms. II. 392, Ms. V. 363, Batthyány-gyűjtemény, Cat. X. Tit. V. c)
Bartha Dénes, Szalkai érsek zenei jegyzetei monostor-iskolai diák korából (1490), Budapest, OSZK, 1934, (Musicologia Hungarica, 1).
Bartos-Elekes Zsombor, Sebő Judit, Danku György, Felszínre bukkant Hevenesi hiányzó megyetérképe, Földabrosz Térképtörténeti Blog, 2022. szept. 16.
Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, gyűjt. és közrebocsátja Veress Endre, Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 1944 (Monumenta Transsilvanica) (Ms. I. 310, Batthyány-gyűjtemény, Cat. IV. Tit. I. q).
Báthory Orsolya, Dobsa Ferenc köszöntő verse Batthyány Józsefhez (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Coll. I. 19. 4.), Lymbus, Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2012/2013, p. 251-274.
Báthory Orsolya, Két gyűrű mind fölött : képvers Batthyány-Strattmann Ádám és Illésházy Terézia esküvőjének alkalmából (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Coll.I.19.8.) = Szín - játék - költészet : Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, Budapest, Protea Egyesület, Nagyvárad, Partium, 2013, p. 127-130.
Batthyányak évszázadai = Die Jahrhunderte der Batthyány's : [Szombathelyi Képtár, ... Körmend, Batthyány-kastély, ... 2005. augusztus 19. - november 30.], [a katalógust szerk. Zsámbéky Mónika], [a katalógus szerzői Bíró Csilla et al.], Szombathely, Körmend, Szombathelyi Képtár, 2005 (A Szombathelyi Képtár kiadványa).
Beck, Josef, Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn, Vienna, Gerold, 1883, reprint Nieuwkoop, De Graaf, 1967.
Beke Margit, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa, Budapest, OSZK, 1991, (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai = Catalogi manuscriptorum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur, 9).
Beke Margit, Főszékesegyházi Könyvtár, = Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és évkönyve, 1982 = Schematismus statusque Archidioecesis Strigoniensis anno Domini MCMLXXXII., Esztergom, Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság, 1982, p. 477-479.
Beke Margit, Könyvtárunk és kincsei : kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából, Esztergom, Magyar Bibliofil Társaság, 1989.
Beke Margit, Simor érsek tudománypártolása és könyvgyűjteménye = Simor János emlékkönyv, Budapest, Márton Á. K., 1992, (Strigonium Antiquum, 1), p. 23-29.
Berkovits Ilona, Az esztergomi Ulászló-graduale, Magyar Könyvszemle, 4(1941), p. 342-353.
Berkovits Ilona, Főszékesegyházi könyvtár : a kódexfestészet emlékei a Főszékesegyházi Könyvtárban = Esztergom műemlékei. 1. rész, Múzeumok, kincstár könyvtár, összeáll. Genthon István, Budapest, Műemlékek Orsz. Biz., 1948, (Magyarország műemléki topográfiája, 1), p. 291-371.
Berkovits Ilona, A magyar miniatúra festészet kezdetei, Magyarságtudomány, 1942, p. 507.
Biblia pauperum : az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár negyvenlapos Blockbuch biblia pauperuma, [a tanulmányt, a jegyzeteket és a képaláírásokat írta Soltész Zoltánné], [Budapest], Magyar Helikon, Európa, 1966.
Biblia Sacra Hungarica : a könyv "mely örök életet ád" : 2008. november 21-2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár, [a forgatókönyvet írta és a kiállítást rend. Gáborjáni Szabó Botond], [a katalógust szerk. Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond], Budapest, OSZK, 2008.
Bónis György, Régi magyar esküminták, Magyar Nyelv, 3(1961), p. 279-285.
Borbély Andor, Az esztergomi "Bibliotheca" Fugger-gyűjteményének eredete, Magyar Könyvszemle, 4(1961), p. 469-475.
Borsa Gedeon, A magyarországi ősnyomtatványgyűjtemények = Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, Budapest, 1957, p. 147-163.
Brauer-Benke József, A népi hangszerek története és tipológiája, különös tekintettel a Kárpát-medence és környezete hangszereire, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2014.


c


Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, Bibliotheca Hungarica : kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt, I-III., Budapest, MTAK, 1988-1994, (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, Új sorozat 23, 31, 33).
Csapodi Csaba, Catalogus collectionis codicum Latinorum et Graecorum : K393-K500, Budapest, MTA Kvt., 1985, (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 16).
Csapodi Csaba, Az esztergomi kódexfestő műhely a 12. században, Magyar Könyvszemle, 1(1998), p. 41-43.
Csapodi Csaba, Kódex-miniatúra kiállítás az Iparművészeti Múzeumban : 1963. dec.-1964. márc., Magyar Könyvszemle, 3(1964), p. 276.
Csapodiné Gárdonyi Klára, Európai kódexfestő művészet, Budapest, Corvina, 1981.
Csóka J. Lajos, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár MS III. 184. kódexe, Századok, 5(1982), p. 969-985.
Csontosi János, Adalék a magyarországi könyvmásolók és betűfestőkhöz, Magyar Könyvszemle, 3(1879), p. 134-149.
Csontosi János, Adalék Oláh Miklós könyvtárához, Magyar könyvszemle, 1(1883), p. 61-66.
Csontosi János, Az Esztergomi Főegyházi Könyvtár kéziratai, Magyar Könyvszemle, 5/6(1882), p. 306-335.
Csontosi János, A Jordánszky-codex győri töredéke, Magyar Könyvszemle, 2/3(1880), p. 136-156.
Czagány Zsuzsa, Antiphonale Varadinense s. XV, Vol. 3, Tanulmányok, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2019, p. 50.
Czékli Béla, Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, [Budapest], TKM Egyes., 2011, (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 831).
Czékli Béla, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története és állománya = Terek, tárgyak, anyagok, [szerk. Dér Andrea], Budapest, MÉK, 2011, p. 115-119.
Czékli Béla, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött Pázmány Péter művek és a vele kapcsolatos irodalom = Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006, szerk. Beke Margit, Budapest, Szt. István Társ., 2008, p. 45-50.
Czékli Béla, Majer István és a Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött gyűjteménye = Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis VI., szerk. Beke Margit, Esztergom, Szt. István Társ., 2014, p. 47-73.


d


Dankó József, Magyar egyházi bibliográfiai érdekességek : az ordináriusok, Budapest, Hornyánszky, 1889.
Dankó József, Magyar szertartási régiségek, Új Magyar Sion, (2)1871, p. 90.
Dankó József, Quinquagenaria sacerdotii eminentissimi ac reverendissimi domini Joannis ... Simor ..., Strigonii, 1886.
Dankó József, Történelmi műirodalmi és okmánytári részletek az Esztergomi Főegyház Kincstárából = Geschichtliches Beschreibendes und Urkundliches aus dem Graner Domschatze im Auftrage und auf Kosten, Esztergom, Szerző, 1880.
Dankó József, Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Budapest, Franklin, 1893.
Deák Antal András, A megszabadított Esztergom, Limes (Tatabánya), 45-46/2(2001), p. 219-230.
Déri Balázs, Színeváltozás ünnepe az 1484-es, nyomtatott Esztergomi misekönyvben, Magyar Egyházzene, 18(2010/2011), p. 301-308.
Dienes Erzsébet, Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex elemzésének módszerbeli kérdéseiről, Magyar Nyelv, 2(1978), p. 208-211.
Dienes Erzsébet, Az Érdy Kódex és a Jordánszky Kódex kéziratai összehasonlításának tanulságaiból, Magyar Nyelv, 3(1981), p. 315-319. = Emlékezés Mészöly Gedeonra, Budapest, M. Nyelvtud. Társ., 1981, p. 61-65.
Dienes Erzsébet, Az Érdy-kódex kétbetűs magánhangzói és Suhajda Lajos tanulmánya, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 1(1957), p. 111-124.
Dienes Erzsébet, A Jordánszky Kódex eredetéről, Magyar Nyelv, 4(1982), p. 440-453.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferenc (1710-1765) egri püspök könyvtára, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, 2021, (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, 11.), 256 p.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferenc főpapi reprezentációja, Doktori (PhD) értekezés, Budapest, 2019.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferenc könyvtárának olasz nyelvű kötetei, Magyar Könyvszemle, 3(2014), p. 321-335.
Dóbék Ágnes, Barkóczy Ferencet köszöntő versek, beszédek, színjátékok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében = Győzteseink szárnypróbálásai : a PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán szekcióban, szerk. J. Újváry Zsuzsanna, szerkesztésben közrem. Teperics József, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, p. 11-35.
Dobszay László, Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga = Zenetudományi dolgozatok, Budapest, MTA ZTI, 1980, p. 215-221.
Documenta Rudnayana Strigoniensia. 2., Rudnay-dokumentumok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár (Bibliotéka) és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében / összeáll. Demecs Béla, Esztergom : Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoport ; Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004, (Pons Strigoniensis. Fontes ; 2.).
Doleľalová, Lucie, Obscurity and memory in late medieval latin manuscript culture: the case of the Summarium Biblie, Krems, 2012 (Medium Aevum Quotidianum Sonderband, 29).
Donáth Regina, Tiltott könyvek egy Mária Terézia korabeli főúri könyvtárban, Magyar könyvszemle, 3/4(1972), p. 210-219.
Domokos György, Gli incunaboli di Marsilio Ficino in Ungheria = Verbum: analecta neolatina, Piliscsaba, PPKE BTK, 1999, p. 30-35.
Domokos Pál Péter, Magyar táncdallamok a XVIII. századból = Zenetudományi tanulmányok, 9., Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961, p. 276-282. nr. 1., nr. 2.
Dömötör Adrienne, Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején, Magyar Nyelv, (1)2002, p. 56-74.
Dufour, Jean, La bibliotheque et le scriptorium de Moissac, Geneve-Paris, Droz, 1972, (Hautes études médiévales et modernes, 15).
Dufour, Jean, La composition de la bibliotheque de Moissac a la lumiere d'un inventaire du XVIIe siecle nouvellement découvert, Scriptorium, 2(1981), p. 175-226.


e


Eckhart Ferenc, Formuláskönyv Werbőczy István hivatali működési köréből = Emlékkönyv dr. Viski Illés József ny. r. egyetemi tanár tanári működésének negyvenedik évfordulójára, szerk. Eckhart Ferenc, Degré Alajos, Budapest, Stephaneum Ny., 1942, p. 151-160.
Ecsedy Anna, Adatok Johann Jacob Khün "érseki udvari festő" működéséhez, Lippay György pozsonyi nyaralókastélyának újonnan előkerült keleti látképe (1663) kapcsán, Művészettörténeti értesítő, 1(2014), p. 129-142.
Ecsedy Anna, Lippay György "pozsonyi kertjének" inventáriuma 1666-ból : a prímási nyaralókastély építéstörténete és 17. századi berendezése, Ars Hungarica, (2)2020, p. 119-250.
Ekler Péter, Zsoldos Endre, Két kézirat Esztergomban = Csillagászat Mátyás király korában : Johannes Regiomontanus Magyarországon (1467-1471), Ekler Péter, Zsoldos Endre, Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2020, p. 90.
Erdély és a Szentszék a Báthory korszakban : kiadatlan iratok, 1574-1599, sajtó alá rend. Kruppa Tamás, Szeged : [SZTE], 2004 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) (Ms. I. 310, Batthyány-gyűjtemény, Cat. IV. Tit. I. q).
Erdő Péter, Egyházjog a középkori Magyarországon, Budapest, Osiris, 2001.
Erdő Péter, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom, Magyar Könyvszemle, 1(1994), p. 103-105.
Erdő Péter, A részleges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött kódexekben, Magyar Könyvszemle, 4(1992), p. 301-312.
Az érseki főegyházmegyei könyvtár, Magyar Minerva, 1(1900), p. 138-139.
Érszegi Géza, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, II.). Hrsg.: András Vizkelety, unter Mitwirkung von Péter Erdő, et al. Bp., 1993, Levéltári Közlemények, 1-2(1995), p. 251-252.
Esztergom műemlékei. 1. rész, Múzeumok, kincstár, könyvtár, összeáll. Genthon István, a könyvtári részt írta T. Berkovits Ilona, Budapest, 1948, p. 237-371., (Magyarország műemléki topográfiája, 1.)
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra-kiállítás katalógusa, szerk. Mucsi András, Esztergom, Keresztény Múzeum, 1958.
Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei, Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit, Sarbak Gábor, Esztergom-Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, 2021, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 7/A).
Ételek a prímási asztalról : válogatás az esztergomi Érseki Simor Könyvtár kéziratos receptjeiből, szerk. Csíki Sándor, Esztergom, Keresztény Múzeum, 2022.


f


Farkas Gábor Farkas, M. Horváth Mária, Körmendy Kinga, Szebelédi Zsolt, Andrássy Ignác Biblia pauperuma, Művészettörténeti Értesítő, 66(2017), p. 321-328.
Farkas Gábor Farkas, Egy 19. századi magyar könyvgyűjtő és a kódexek = "Mestereknek gyengyének". Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára, szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes, Budapest, OSZK, Szent István Társulat, 2020, 175-182.
Fatsar Kristóf, European travellers and the transformation of garden art in Hungary at the turn of the nineteenth century, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 3(2016), p. 166-184.
Fatsar Kristóf, Magyarországi barokk kertművészet, [Budapest], Helikon, 2008.
Fáy Zoltán, [Egy ismeretlen budai könyvgyűjtő, Jakosics József ferences szerzetes sok kéziratot, ősnyomtatványt mentett meg], Magyar Nemzet, 2002. szept. 3.
Fiąer, Frantiąek, Hodinkové officium svátku Mistra Jana Husa, Časopis Národního muzea Praha 135(1966), 81-98.
Formularium Ecclesiae Strigoniensis, közread. Erdő Péter, Szovák Kornél, Tusor Péter, Budapest, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2018, (Collectanea Studiorum et Textum, Classis I, 4).
Fraknói Vilmos, Két magyarországi pontificale a XV. századból, Magyar Könyvszemle, 2(1879), p. 83-88.
Fraknói Vilmos, Pruisz János váradi püspök pontificáléja, Magyar Könyvszemle, 1(1884), p. 1-4.


g


Gábor Gyula, Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez, Magyar Könyvszemle, 4(1912), p. 302-315.
Gerendás Ernő, Az esztergomi káptalan visszaköltözése Esztergomba 1820-ban, Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1937.
Gerevich Tibor, Magyarország románkori emlékei, Budapest, Műemlékek Országos Bizottsága, 1938, p. 234.
Gilányi Gabriella, The "Esztergom Antiphoners" (Cathedral Library of Esztergom, Ms. I. 3c, d) in the Context of Musical Notation = Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary. Transregional Research and Online Databae Building, ed. Eva Veselovská, Zsuzsa Czagány, Bratislava: Institute of Musicology of the Slovak Academy of Scienses, Budapest: Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2020, 66-73.
Gilányi Gabriella, Használatitól a műremekig: a 15. századi hangjelzett esztergom - budai kódexek, Zenetudományi dolgozatok, 2015/2016, Budapest, 2018, p. 24-36.
Gilányi Gabriella, Új Graduale Strigoniense-töredékek, Zenetudományi dolgozatok, 2019/2020, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, 2021, p. 29-48.
Gózon Dániel, Forradalomkori esetem, 1848/9, Új Forrás, 10(2000), p. 73-87.
Graduale Strigoniense (s. XV/XVI), ed. and introd. by Janka Szendrei, Budapest, MTA ZTI, 1993, (Musicalia Danubiana, 12).
Güntherová, Alľbeta, Miąianik, Ján, Illuminierte Handschriften aus der Slowakei, Prag, Artia, 1962.
Güntherová, Alľbeta, Miąianik, Ján, Stredoveká kniľná maµba na Slovensku, Bratislava, Slovenské vydavateµstvo krásnej literatúry, 1961.


h


Haader Lea, Arcképtöredékek ómagyar scriptorokról, = "Latiatuc feleym ..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 53-78.
Haan Lajos, Bél Mátyás, Budapest, Akadémia, 1879, (Értekezések a történelmi tudományok köréből, VIII.8).
Hermann, Hermann Julius, Die illuminierte Handschriften in Tirol, Leipzig, Hiersemann, 1905 (Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Össterreich, 2).
Hidvégi Máté, Könyvekből könyv : Szántó Tibor: A Jordánszky-kódex, Magyar szemle, 12(1996), p. 1225-1226.
Hiller István, Cicero-beszédek egy esztergomi kódextöredéken, Magyar Könyvszemle, 1(1986), p. 75-77.
Hoffmann Edit, Régi magyar bibliofilek, szerk. Wehli Tünde, Budapest, MTA Művtört. Kut. Int., 1992.
Hoffmann Edit, Az esztergomi Biblia Pauperum, Magyar Művészet, 5(1930), p. 248-252.
Holeton, David R., The Evolution of the Celebration of the Daily Office in Utraquism: an overview, Bohemian Reformation and Religious Practice, 8(2011), 198-222.
Holeton, David R., Vlhová-Wörner, Hana, A Remarkable Witness to the Feast of Saint Jan Hus, Bohemian Reformation and Religious Practice, 7(2009), 156-184.
Holeton, David R., The Office of Jan Hus: An Unrecorded Antiphonary in the Metropolitical Library of Estergom = Time and Community: In Honor of Julian Talley, szerk. J. Neil Alexander, Washington, DC, 1990, 137-152.
Holl Béla, Gutenberg-emlékkiállítás Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 4(1968), p. 396.
Holl Béla, Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae, sajtó alá rend. Körmendy Kinga, Budapest, OSZK, 2012 (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, Subsidia).
Holter, Kurt, Verzierte Wiener Bucheinbände der Spätgotik und Frührenaissance, Wien, Hollinek, 1977 (Codices Manuscripti, Sonderheft), 16-17.
Horváth István, Tőzsér Péter, Majer István, Füredi História, 64(2022), p. 3.
Horvát István, Ó és Új testamentumi bibliai töredékek 1516-1519-ből, Tudományos Gyűjtemény, 1836, III. köt., p. 113-117.
Horváth Mária, M., Oláh Miklós könyvei Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 1(2018), p. 78-79.
Horváth Mária, M., Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei, Magyar Sion, 1(2016), p. 219-224.
Horváth Mária, M., Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának négy újabb, Esztergomban fellelt kötete, Magyar Könyvszemle, 1(2020), p. 42-45.
Horváth Mária, M., Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának újabb tizenhárom kötete, Magyar Könyvszemle, 4(2016), p. 479-489.
Horváth Mária, M., Ráday Eszter és Ráday Pál könyvei Esztergomban és Szegeden, Magyar Könyvszemle, 1(2018), p. 80-82.
Hubay Ilona, Missalia Hungarica : régi magyar misekönyvek, Budapest, OSZK, 1938.
Hubert Ildikó, Baróti Szabó Dávid (1739-1819) kéziratban fennmaradt versei (A költő halálának 200. évfordulóján) = Cura scriptorium : III. Scriptorium konferencia, Eger, 2019. május 22-23., [szerk. Boros István], Budapest, Piliscsaba, Szent István Társulat, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet, 2022, (Scriptorium, 3.), p. 97-108.
Hubert Ildikó, Gyalogi János kéziratos imakönyve = "Mielz valt mesure que ne fait estultie" : a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, [szerk. Bartók István et al.], Budapest, Krónika Nova, 2008, p. 135-139.
Hubert Ildikó, Mozaikok Baróti Szabó Dávid kézirataiból = Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, [szerk. Maczák Ibolya], Piliscsaba, PPKE BTK, 2007, p. 118-123.
Hungarian Art Treasures. Ninth to seventeenth centuries : Exhibition Victoria And Albert Museum, London, 11 October 1967 - 14 January 1968, London, Victoria and Albert Museum, 1967.


i


Ignác, Szent, Loyolai, Lelkigyakorlatok : magyar fordítás 1663-ból, sajtó alá rend. és a bev. Nagy Anna, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti források 2).
Ivánka Endre, László mester esztergomi prépost könyvtára 1277-ben, Theologia, (1937), p. 216-226.


j


A Jordánszky-codex bibliafordítása, sajtó alá rend. Toldy Ferenc, az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével kieg. és bev. Volf György, Budapest, Hornyánszky, Franklin Ny., 1888, (Régi magyar nyelvemlékek, 5).
Jordánszky-kódex - kolostorépítészet, Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, [szerk. Tamás Zsuzsanna], 5. kötet, Budapest, Balassi, 2006.
A Jordánszky-kódex : magyar nyelvű bibliafordítás a XVI. század elejéről : 1516-1519, Budapest, Helikon, 1984.
Juhász László, Az "Esztergomi rövid krónika" hitelességének kérdéséhez : Írótinta és pergamenvizsgálatok = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989, p. 225-250.


k


Kalauz az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum részéről rendezett könyvkiállításhoz, Budapest, Athenaeum, 1882.
Károly Sándor, A Jordánszky-kódex viszonya más bibliafordításokhoz, Nyelvtudományi Közlemények, (1956), p. 260-268.
Kasza Péter, Magyar történelem Bécsből nézve : Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve, akadémiai doktori értekezés, Szeged, 2022.
Katalog der Mittelalterlichen Handschriften in Esztergom, Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit, Sarbak Gábor, herausgegeben von Edit Madas, deutsche Fassung von András Vizkelety, Esztergom-Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, 2022, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 7/B).
Katolikus intézményi könyvtárak, 1526-1726, jegyzékszerű források, sajtó alá rend. Zvara Edina, Szeged, Scriptum, 2001, p. 13-171., (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/1.)
Katona Lajos, Az Érdy-kódex egy helyéhez, Magyar Nyelv, 4(1908), p. 465-466.
Kelecsényi Ákos, Egy magyar régiségkereskedő a 19. században. Literáti Nemes Sámuel (1794-1842), Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1972, szerk. Németh Mária, Budapest, 1975, 307-326.
Kelemen Judit, The first surviving 'schoolbook' of Hungarian music education: The Szalkai Codex, Hungarian Studies, 36 (2022), p. 95-119.
Kelemen Judit, Mátyás-korabeli zenei nevelés Sárospatakon a Szalkai-kódex tükrében, Zempléni Múzsa, 1(2020), p. 5-25.
Kertész Balázs, Jordánszky-kódex töredéke = "Látjátok feleim..." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. október 29 - 2010. február 28., [a kiáll. forgatókönyvét írta és a katalógust szerk. Madas Edit], [a kiállítást szervezte Boka László, ... Kiss Eszter, Szilárdi Edina], Budapest, OSZK, 2009, p. 266-267.
Kertész Balázs, Magyar nyelvemlékek az Országos Széchényi Könyvtárban = "Latiatuc feleym ." : magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 199-209.
Kiss Farkas Gábor, Jezsuiták és rózsakeresztesek között, Polycarpus Procopius Bonannus, Lippay érsek orvosának olvasmányai (1644-1660) = Betegség és gyógyulás a kora újkori irodalomban (1450 - 1760), szerk. Draskóczy Eszter és Etlinger Mihály, Budapest, Reciti, 2022, 465-496.
Kiss Gábor, Az Ulászló-graduále utóélete az újabb kutatások fényében, Magyar Egyházzene, 20(2012/2013), p. 315-322.
Klinda Mária, Proveniencia-kutatás és egy elveszettnek hitt esztergomi breviárium a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve, 28(2008), p. 226-237.
Knapp Éva, Matthaeus Tympius retorikai vonatkozású művei Magyarországon = Knapp Éva, Librum evolvo : eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból, Budapest, reciti, 2017, p. 43-66.
Knapp Éva, Gilgengart : egy német nyelvű imádságoskönyv a 16. század elejéről, Magyar Könyvszemle, 2(1994), p. 130-154.
Knapp Éva, Ismeretlen források Otrokocsi Foris Ferenc katolizálásának kérdéséhez, Magyar Könyvszemle 122(2006), 201-217.
Knauz Nándor, Az esztergomi Corvin-Codexek, Budapest, Athenaeum Ny., 1880.
Knauz Nándor, Két krónika I. : az esztergomi rövid krónika, Századok, 9(1875), p. 623-625.
Knauz Nándor, Kortan : hazai történelmünkhöz alkalmazva, Budapest, MTA, 1876.
Knauz Nándor, Libri missales ac breviaria ecclesiae Hungaricae ad receptionem usque ritus Romani, Strigonii, Horák, 1870.
Knauz Nándor, A magyar egyház régi szokásai, Magyar Sion, 12(1868), p. 885-887.
Knauz Nándor, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I-IV., Esztergom, Horák, 1874-1999.
Knauz Nándor, A pozsonyi káptalannak kéziratai, Esztergom, Horák, 1870.
Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapest, OSZK, 1985.
Kókay György, Kovách Zoltán (1930-1981), Magyar Könyvszemle, 3 (1981), p. 245-246.
Kollányi Ferenc, Könyvek a XVI. és XVII. századbeli főpapi hagyatékokban, Magyar Könyvszemle, 3(1895), p. 205-218.
Komorová, Klára, Kniľnica Zachariáąa Moąovského, Martin, Slovenská národná kniľnica, 2009.
Koroknay Éva, B., A lövöldi karthauzi kolostor kötéseiről, Esztergom Évlapjai, 1960, p. 25-34.
Koroknay Éva Sz., Magyar reneszánsz kötések : kolostori és polgári műhelyek, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, (Műészettörténeti füzetek, 6).
Korondi Ágnes, Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori irodalomban, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2016 (Monográfiák, 3).
Kovách Zoltán, III. János niederaltaichi apát levele 1491-ből egy kéziratos passaui Agendában, Magyar Könyvszemle, 2(1975), p. 164-165.
Kovách Zoltán, Wehli Tünde, Az admonti biblia. (Wien, ÖNB Cod. s. n. 2701-2). Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó, 112 l., 67 t. (Művészettörténeti füzetek 11.), Magyar Könyvszemle, 3-4(1978), p. 386-387.
Kovách Zoltán, Bél Mátyás Janus Pannoniusról = Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei Levéltár évkönyve 1974-1975, szerk. Szita László, Pécs, 1976, p. 121-122.
Kovách Zoltán, Conferentia liturgico-pastoralis in Hungaria (Budapestini, 21-23 augusti 1957), Expositio codicum miniatorum Strigonii in Museo Christiano, Ephemerides Liturgicae, 72(1958), p. 58-63.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Biblia Pauperum hasonmás kiadása, Vigilia, 5(1967), p. 356.
Kovách Zoltán, Az esztergomi Bibliothéka I. Rákóczi Györgytől származó emlékei = Komárom Megyei Múzeumok közleményei 1., Tata, 1968, p. 341-343.
Kovách Zoltán, Mucsi András, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár ősnyomtatványaiból rendezett Gutenberg emlékkiállítás katalógusa, Keresztény Múzeum, Esztergom, 1968.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, kiegészítette, válogatta Szepesi Zsuzsanna, Esztergom-Budapest, Aula Kiadó, 2006.
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár történetéből, Komárom Megyei Könyvtáros, 11(1971), p. 42-48.
Kovách Zoltán, Illyés András szentírási szentenciás könyvecskéjének magyar fordítása és latin születésnapi köszöntése, Magyar Könyvszemle, 1(1966), p. 81-82.
Kovách Zoltán, Kódexminiatúra-kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából, Vigilia, 3(1964), p. 189-190.
Kovách Zoltán, Egy kottás kézirat Harmat Artúr hagyatékából, Vigilia, 12(1974), p. 860-861. (Ms.V.358.)
Kovách Zoltán, Könyvek és oklevelek Esztergomból, Magyar Könyvszemle, 1/2(1974), p. 186-189.
Kovách Zoltán, Várhelyi Vanda, M., Könyvek és oklevelek Esztergomról : a Babits Mihály Városi Könyvtár és az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiállítása, Esztergom, Esztergom Városi Tanács, 1973.
Kovách Zoltán, Magyar diákok a krakkói egyetemen, Vigilia, (1)1965, p. 62-63.
Kovách Zoltán, Magyar reneszánsz könyvkötő műhelyek, Vigilia, 6(1976), p. 427-428.
Kovách Zoltán, Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola, Magyar Pedagógia, 73/3(1975), p. 371-372.
Kovách Zoltán, Missale Strigoniense Joannis Kutassy = Komárom Megyei Múzeumok közleményei 1., Tata, 1968, p. 347.
Kovách Zoltán, Mossóczy Zakariás nyitrai püspök esztergomi breviáriuma, Magyar Könyvszemle, 2(1965), p. 164-167.
Kovách Zoltán, Pázmány első munkájának hasonmás kiadása, Magyar Könyvszemle, 4(1976), p. 429-430.
Kovách Zoltán, Régi kéziratok és könyvek kiállítása, Könyvtáros, (1964), p. 106-107.
Kovách Zoltán, Száz év után felismert irodalmi kincs, Vigilia, 2(1966), p. 117-118.
Kovách Zoltán, Vitéz János emlékkiállítás Esztergomban, Magyar Könyvszemle, 2(1973), p. 222-225.
Kovács Andrea, GRADUALE STRIGONIENSE? : Rítusidegen elemek a Bakócz-graduáléban, Magyar Zene, 2(2017), p. 121-139.
Kovács Andrea, A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei : Szekvenciák - kritikai dallamkiadás, Budapest, Argumentum, 2017 (Musica sacra hungarica, 1).
Kovács Andrea, Pozsonyi-e az "I" kódex?, Magyar Könyvszemle, 3(2015), 305-311.
Kovács Andrea, Szekvenciák a középkori Magyarországon VI. : Kontrafaktumok 4., Magyar Egyházzene, 23(2015/2016), p. 375-392.
Kovács Ferenc, Régi magyar esküminták, Magyar nyelv, 3(1961), p. 285-295.
Kovács Sándor, V., Bél Mátyás tudománytörténetének keletkezéséhez, Magyar Könyvszemle, 4(1984), p. 353-354.
Kovács Sándor, V., Elveszettnek hitt decasok Bél Mátyás kéziratos Adparatusából, Magyar Könyvszemle, 2(1973), p. 150-157.
Kovács Sándor, V., Az esztergomi Hriágyel-kézirat : Curtius Rufus magyar versekben, Magyar Könyvszemle, 3(1983), p. 262-263.
Kovács Sándor, V., Hungarica Strigoniensia : Bél Mátyás bibliográfiai jegyzetei, Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 92-97.
Kovács Sándor, V., Manoscritti umanistici ad Esztergom. I. : libri epistolari apografi, Magyar Könyvszemle, 1/2(1972), p. 15-26.
Kozocsa Ildikó, B., Az egyházi könyvtárak muzeális értékeinek restaurálása, Magyar Könyvszemle, 2(1975), p. 154-163.
Körmendy Kinga, Mészáros István, A XII. századi esztergomi diákjegyzet.[MS III. 184. Tractatus de Cantica Canticorum], Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 110-111.
Körmendy Kinga, 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II.7. jelzetű kódexében = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, Új sorozat 3., szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989, p. 183-201.
Körmendy Kinga, Az Acephalus kódex esztergomi vonatkozásai (OSzK Cod.Lat. 405.), Magyar Könyvszemle, 1(1999), p. 65-69.
Körmendy Kinga, A Bakócz-graduale lehetséges megrendelője és possessora, Magyar Könyvszemle, 125(2009), p. 212-220.
Körmendy Kinga, Beke Margit: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa. Bp. OSzK 1991. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 9.) 164 p., Magyar Könyvszemle, 2(1993), p. 242-243.
Körmendy Kinga, A Budai II. gyűjtemény esztergomi vonatkozású kódexei, Magyar Könyvszemle, 3(2000), p. 351-356.
Körmendy Kinga, C. Tóth Norbert, A Collegium Christi alapítása és tagjainak egyetemi tanulmányai: az oklevelek és kéziratok tanúsága= Metropolis Hugariae, Esztergom, esztergom Budapesti Főegyházmegye Prímási Levéltár, 2017, (Strigonium Antiquum, 8), p. 145-165.
Körmendy Kinga, Énekeltek-e a Bakócz-gradualéból?, Magyar Sion, 1(2018), p. 45-52.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a XIV-XVI. században, Magyar Könyvszemle, 1(1983), p. 1-20.
Körmendy Kinga, Az esztergomi egyház a magyar művelődés századaiban, kódexek, könyvek, kéziratok, metszetek, 1., Esztergom és Vidéke, 33/34(2000), p. 7.
Körmendy Kinga, Az esztergomi egyház a magyar művelődés századaiban, kódexek, könyvek, kéziratok, metszetek, 2., Esztergom és Vidéke, 42/43(2000), p. IV.
Körmendy Kinga, Az esztergomi egyház a magyar művelődés századaiban, kódexek, könyvek, kéziratok, metszetek, 3., Esztergom és Vidéke, 51/52(2000), p. IV.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, a ferences rendház és a Babits Mihály Városi Könyvtár állományának történeti áttekintése, Magyar Könyvszemle, 1-2(1991), p. 20-40.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik antifonáriumának töredékei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában, Magyar Könyvszemle, 4(1970), p. 329-330.
Körmendy Kinga, Veselovská, Eva, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban, Magyar Könyvszemle, 3(2015), p. 300-302.
Körmendy Kinga, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Esztergom és Vidéke, 44(2006), p. 4.
Körmendy Kinga, Az esztergomi székesegyházi könyvtár orvosi kódexe az 1543 előtti könyvállományban = Alexander multifrons : tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére, Budapest, Argumentum, Országos Széchényi Könyvtár, 2016, p. 25-28.
Körmendy Kinga, La formation universitaire des chanoines cathédraux d'Esztergom aux XIVe et XVe siecles = Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins, sous la dir. de Marie-Madeleine de Cevins et Jean-Michel Matz. Rome, 2005, p. 79-87. (Collection de l'École française de Rome 349).
Körmendy Kinga, Kanonische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und eine Pecienvermerke enthaltende Handschrift des Collegiums Christi von Esztergom in der Österreichischen Nationalbibliothek (Cod. 1611, 4169, 4227, 5051, 5093, 5101, 5107) = Medieval Canon Law Collections an European ius Commune = Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune, ed. Anzelm Szuromi O. Praem, Budapest, Szent István Társulat, 2006, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae III. Studia 8. Mod. Petrus Erdő), p. 263-274.
Körmendy Kinga, Kanonistische Handschriften aus dem Bestand vor 1543 der Kathedralbibliothek Esztergom (Gran) und zwei Belege für das Pecien-System im Rahmen des universitären Unterrichtes in der Österreichischen Nationalbibliothek = Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom, 3-8 August 2008, ed. by Peter Erdő and Sz. Anzelm Szuromi, Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2010, (Monumenta iuris canonici. Series C, Subsidia ; 14.), p. 699-706.
Körmendy Kinga, A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 1543 előtti könyvállományában = Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről : kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok, szerk. Erdő Péter, Budapest, Szent István Társulat, 2002, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae III. Studia 3), p. 157-188.
Körmendy Kinga, A Knauz-hagyaték kódextöredékei és az esztergomi egyház középkori könyvtárának sorsa, Budapest, MTAK, 1979, (Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarium Hungaricae, 7).
Körmendy Kinga, Kódexek, könyvek Esztergomban 1543 előtt : Fennmaradt kötetek = "Lux Pannoniae" : Esztergom ezeréves kulturális metropolis : Konferencia, 2000. jún. 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, ed. Horváth István, Esztergom, 2001, p. 109-135.
Körmendy Kinga, Kovách Zoltán: Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, [kieg., a válogatott bibliográfiát összeáll. és közread. Szepesi Zsuzsanna], [fotó Mudrák Attila], Budapest, 2006, Zenetudományi Dolgozatok, (2009), Somfai László 75. születésnapja tiszteletére, p. 423-425.
Körmendy Kinga, Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek = Mater et magistra, szerk. Hegedűs András, Csombor Erzsébet, Esztergom, Prímási Levéltár, 2003, (Strigonium Antiquum, V), p. 209-222.
Körmendy Kinga, Középkori esztergomi könyvgyűjtemények, Ars Hungarica, 1(1989), p. 41-45.
Körmendy Kinga, Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi káptalanban = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. Fügedi Erik, Budapest, 1986, p.176-202, 340-347.
Körmendy Kinga, Mészáros István: A XII. századi esztergomi diákjegyzet. Bp. 1973. 710 l. 9 t. (Pedagógiai Múzeum 2.), Magyar Könyvszemle 91(1975), 110-11. (Ms. III. 184)
Körmendy Kinga, Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a XIV-XV. században = A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14., szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Budapest-Szeged, 1998, p. 527-537.
Körmendy Kinga, Studentes extra regnum : esztergomi kanonok egyetemjárása és könyvhasználata, 1183-1543, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Catholicae de Petro Pázmány nominatae, III., Studia 9), Budapest, 2007.
Körmendy Kinga, A studia humanitatis magyarországi állomásai a bécsi egyetemig, (Humanista kódexek az esztergomi egyház 1543 előtti állományából) = Vetési Albert (1410 k.-1486) - Vetési László (15.század második fele), [Veszprém], Vár ucca tizenhét 6., 1(1998), p. 138-145.
Körmendy Kinga, Szent Adalbert esztergomi egyházának kódexei, könyvei 1453 előtt = Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt, ed. Hegedűs András, Bárdos István, Esztergom, Esztergomi Prímási Levéltár, 2000, p.47-55.
Körmendy Kinga, Holl Béla, Szendrei Janka, Szent Imre esztergomi tisztelete a 14. században : Az Akadémiai Könyvtár T 1028 graduale töredékének kodikológiai, szövegkritikai és zenei elemzése, Magyar Könyvszemle, 1(1997), p. 125-133.
Körmendy Kinga, Ulászló-graduále: kérdések és lehetséges válaszok, Ars Hungarica, 1(2013), p. 114-123.
Körmendy Kinga, Az ún. Zalka antiphonale töredékei = Zenetudományi dolgozatok, 1988, Budapest, 1988, p.33-41.
Krása, Josef, České iluminované rukopisy 13-16. století, Praha, Odeon, 1990.
Krebsz János, A Jordánszky-kódex ugrogy szavának értelmezéséhez, Magyar Nyelv, 3(1989), p. 346-347.
Kroll, Renata, Beobachtungen zur Ausgabenfolge der 40blättrigen Biblia pauperum = Blockbücher des Mittelalters : Bilderfolgen als Lektüre : Gutenberg-Museum, Mainz 22. Juni 1991 bis 1. September 1991, hrsg. von Gutenberg-Gesellschaft und Gutenberg-Museum, Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 1991, p. 289-310.
Kruppa Tamás, A kereszt, a sas és a sárkányfog : kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban, 1578-1597, Budapest, Róma, MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport, Gondolat, 2014 (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., 5) (Ms. I. 310, Batthyány-gyűjtemény, Cat. IV. Tit. I. q).
Kruppa Tamás, Tradíció és propaganda keresztútján : fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából, Budapest, Balassi, MTA BTK Reneszánsz Osztály, 2015 (Humanizmus és Reformáció, 36), p. 47. (Ms. I. 310, Batthyány-gyűjtemény, Cat. IV. Tit. I. q).
Kuder, Ulrich, Arthur Haseloff: Das Evangelienbuch des Klosters Preetz = Arthur Haseloff als Erforscher mittelalterlicher Buchmalerei, hrsg. von Ulrich Kuder und Hans-Walter Stork, Kiel, Ludwig, 2014, p. 105., 113., 133., 284-285. (Ms.II.5.)


l


Lauf Judit, Az Esztergomban őrzött huszita antifonále kodikológiai vizsgálatának néhány eredménye és az Urunk színeváltozása zsolozsmaszövegének közlése = Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom, Budapest, p. 73-89.
Lázs Sándor, Apácaműveltség Magyarországon a XV-XVI. században : az anyanyelvű irodalom kezdetei, Budapest, Balassi, 2016.
Lehmann, Paul Handschriften und Handschriftenbruchstücke des 8-15. Jahrhunderts in Esztergom, Egyetemes Philologiai Közlöny, 62 (1938), p. 165-172.
Lengyel Réka, Egy Petrarcának tulajdonított Vergerio-hely a Szalkai-kódexben = Classica, mediaevalia, neolatina. - (2012) 6., Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, [ed. Enikő Békés et Emericus Tegyey], Debrecen, Budapest, [s.n.], 2012, p. 143-146.
Lepold Antal, Esztergom régi látképei, Budapest, Szent István Akadémia, 1944, (A Szent István Akadémia Történelem-, Jog és Társadalomtudományi Osztályának értekezései; 3. köt., 5. sz.).
Libri diversi magni et parvi : válogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár állománytörténetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához, szerk. Körmendy Kinga és Madas Edit, Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely, 2021.


m


Madas Edit, Egy 12. századi prédikációgyűjtemény töredékei magyarországi könyvtárakban. Radulphus Contuariensis, Ivo Carnotensis, Gaufridus Babion sermói, Magyar Könyvszemle, 3(1993), p. 249-262.
Madas Edit, Esztergomi iskoláskönyv a XV. század első negyedéből = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. Fügedi Erik, Budapest, Gondolat, 1986, p. 159-175.
Madas Edit, A Jordánszky-kódex : a kódex faximile kiadása, Irodalomtörténeti Közlemények, 1(1986), p. 181-183.
Madas Edit, Monok István, A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Budapest, Balassi K., 2003.
Magyar kódexek a XI-XVI. században, összeáll. Berkovits Ilona, Budapest, Magyar Helikon, 1965.
Magyarországi miniatúrák, [vál., írta Mucsi András], Budapest, Képzőműv. Alap., 1970.
Majer István, Esztergom, IV. Vasárnapi Újság, 1856. aug. 24., 294-298.
Majer István, Kalaúz Esztergomból Balaton kies vidékére 1842, Füredi História, 64(2022), p. 3-5.
Mathiesen, Thomas J., Thesaurus musicarum Latinarum : canon of data files : including introduction to the TML, principles of orthography and table of codes for noteshapes, table of contents of major series and their location in the TML, and index of incipits, Lincoln, London, Univ. of Nebraska Press, 1999.
Mátyás király és a magyarországi reneszánsz, 1458-1541, Magyar Nemzeti Galéria, Kiállítási katalógus, a kiállítást rendezte és a katalógust írta Török Gyöngyi, Budapest, Interpress K., 1983.
Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16-17. század, kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28. - 2008. július 27., szerk. Mikó Árpád, Verő Mária, Budapest, MNG, 2008, [Kiállítási katalógus].
Muckenhaupt Erzsébet, Lövöldi kötés a csíksomlyói ferences könyvtárban = Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996, 339-348 p.
Mészáros István, A XII. századi esztergomi diákjegyzet, Budapest, 1973 (Pedagógiai Múzeum 2.).
Mészáros István, Egy XII. századi iskoláskönyv Esztergomban : előadás az esztergomi "Kezdés és újrakezdés" című konferencián 1993. január 10-én = Kezdés és újrakezdés c. konferencia, Budapest, Márton Á. K., 1993, p. 73-79., = Művelődéstörténeti tanulmányok, 1960-2009, Budapest, Eötvös J. Kvk., 2010, p. 25-32.
Mészáros István, Egy Árpád-kori iskoláskönyv Esztergomban = Kezdés és újrakezdés c. konferencia, szerk. Beke Margit, Budapest, Márton Áron K., 1993, (Strigonium antiquum, 2), p. 73-79.
Mészáros István, Egy fejezet a sárospataki iskola 15-16. századi történetéből, Pedagógiai Szemle, 4 (1971), p. 293-300.
Mészáros István, Kiegészítés a Szalkai-féle magyar glosszák jegyzékéhez, Magyar Nyelv, 4(1974), p. 473-474.
Mészáros István, Középkori hazai iskoláskönyvek, Magyar Könyvszemle, 2/3(1986), p. 113-134.
Mészáros István, Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből, Magyar Könyvszemle, 4(1961), p. 371-395.
Mészáros István, Mit tanult a diák Mátyás király korában?, Élet és tudomány, 29(1981), p. 902-904.
Mészáros István, Nyomtatott tankönyv a XV. század végi sárospataki iskolában, Magyar Könyvszemle, 1(1975), p. 51-59.
Mészáros István, A Szalkai-kódex a magyar művelődéstörténetben, Bibliotheca Comeniana, 9(2002), p. 137-144.
Mészáros István, A Szalkai-kódex asztronómiai tananyaga, Századok, 4-5(1966), p. 850-877.
Mészáros István, A Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki iskola, Budapest, Akadémiai K., 1972.
Mészáros István, A Szalkai-kódex glosszáinak helyesírása, Magyar Nyelv, 1(1966), p. 80-85.
Mészáros István, A Szalkai-kódex pedagógiatörténeti vizsgálata, Pedagógiai szemle, 5(1974), p. 457-462.
Mészáros István, Szalkai László fogalmazási tankönyve 1490-ből, Filológiai Közlöny, 3-4(1966), p. 303-332.
Mészáros István, Egy tankönyv ötszáz éve: a Szalkai-kódex : előadás a Sárospatakon 1989. május 3-án tartott tudományos konferencián, Pedagógiai szemle, 3(1990), p. 226-232.
Mészáros István, Theodolus költeménye a Szalkai-kódexben, Filológiai Közlöny, 3-4(1964), p. 268-290.
Mészáros István, Újabb virágének-töredékek a XVI. század első feléből, Irodalomtörténeti Közlemények, 2(1960), p. 199-200.
Mészáros Zoltán, Die Dombibliothek zu Esztergom = Meisterwerke aus dem Keresztény Múzeum Esztergom : Katalogbuch zur Sonderausstellung des Diözesanmuseums St. Pölten 12. Mai bis 31. Oktober 2015., [Hrsg. ... Wolfgang Huber .], [Konzeption Wolfgang Huber und Ildikó Kontsek], [Fotographie Attila Mudrák], St. Pölten, Diözese St. Pölten, [Esztergom], Keresztény Múzeum, 2015, p. 208-215.
Mezei Zsolt, Egy ősnyomtatvány kéziratoldala : (Missale Strigoniense. 1486.) : Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Inc. XV. I. 139. jelzetű dokumentumáról, Ars Papensia, 3-4(2002), p. 245-256.
Mezey László, A "Báthory-biblia" körül, Az MTA I. Osztályának Közleményei, 8(1956), p. 191-221.
Mikesy Sándor, A Jordánszky-kódex és a Nagyvátyi Glosszák keletkezési helyéhez, Magyar Nyelv, 2(1967) p. 197-199.
Mikó Árpád, Fáncsi Imre armálisa (1511) és két Budán illuminált, kottás díszkódex : az OSZK Kézirattár, Töredékek, A23/3 jelzetű valamint az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. I. 3b jelzetű dokumentumáról, Ars Hungarica, 2(2013), p. 163-173.
Mikó Árpád, Illuminált könyvek a kora újkori Magyarországon = Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század), szerk. Mikó Árpád, Verő Mária, Budapest, 2008 (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2008/3), 70-73.
Mikó Árpád, II. Lajos király címereslevelei : egy speciális heraldikai reprezentációs forma művészettörténeti kérdése a késői Jagelló-korban Magyarországon = Habsburg Mária, Mohács özvegye, a királyné és udvara, 1521-1531, szerk. Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh András, Kovács Eszter, Budapest, Budapesti Történeti Múzeum, 2005, 73-85.
Mikó Árpád, Régi magyar bibliofilek nyomában : tanulmányok a magyarországi reneszánsz könyvkultúra és miniatúrafestészet köréből 15-17. század I-II., Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, 2023.
Mikó Árpád, Reneszánsz művészet a Jagelló-kori Magyarországon, I : az all'antica művészeti köznyelv kialakulása és elterjedése, Ars Hungarica, 41(2015), 365-420.
Mikó Gábor, A Quadripartitum kéziratairól = Rendi országgyűlés - polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig, szerk. Dobszay Tamás, H. Németh István, Pap József, Szíjártó M. István, Budapest-Eger, Magyar Nemzeti Levéltár-Eszterházy Károly Egyetem, 2020, 25-49.
Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Esztergom, hrsg. von András Vizkelety, Budapest, Akadémiai K., Wiesbaden, Harrassowitz, 1993, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 2).
Mohay Tamás, Losteiner Leonárd történetei a csíksomlyói kegyszoborról = "Istennek kincses tárháza." : P. Losteiner Leonárd ferences kézirata Szűz Mária csíksomlyói kegyszobráról, szerk. Mohay Tamás, Csíksomlyó, Budapest, Csíksomlyói Ferences Kolostor, Szent István Társulat, 2015, 11-62. (Batthyány-gyűjtemény, Cat. X. Tit. VIII. a)
Monok István, Buda Attila, A magyar bibliofília képeskönyve, Budapest, Korona, OSZK, 2006, p. 68-71.
Monok István, Körmendy Kinga, Lauf Judit, Madas Edit, Sarbak Gábor, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei, szerk. Madas Edit, Esztergom, Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár , Akadémiai Kiadó, OSZK, 2022, (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VII-A), Magyar Könyvszemle, 2(2023), p. 292-295.
Mucsi András, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra-kiállítás katalógusa, Esztergom, Keresztény Múzeum, 1958, 68 p.
Mucsi András, Kódexkiállítás Esztergomban, A Komárom Megyei Könyvtár évkönyve 1952-1961, p. 91-101.
Művészet Zsigmond király korában, 1387-1437 : [Budapesti Történeti Múzeum, 1987. május 29 - november], [szerk. Beke László, Marosi Ernő, Wehli Tünde], Budapest, MTA Művtört. Kut. Csop., 1987.


n


Nagy Ilona, M., A Jordánszky-kódex, Magyar Nyelv, 83(1987), p. 117-119.
Nagy Ilona, M., A Jordánszky-kódex fordítástechnikai sajátságairól, Magyar Nyelv, 1(1981), p. 41-48. = Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. A. Molnár Ferenc, M. Nagy Ilona, Debrecen, DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003, p. 103-114.
Nagy Ilona, M., A magyar kolostori irodalom koordinált szópárjainak hátteréhez = Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. A. Molnár Ferenc, M. Nagy Ilona, Debrecen, DE M. Nyelvtud. Tansz., 2003, p. 169-183.
Nagy Gábor, O., A misztika kódexirodalmunkban, Debrecen, Debreceni Református Kollégium Tanárképző, 1937.
Nagy Gyula, Telegdi Miklós pécsi püspök könyvtára 1586-ból, Magyar Könyvszemle, 1(1880), p. 37-50.
Nagyszombati codex; Virginia codex, közzéteszik Komáromy Lajos és Király Pál, Budapest, MTA, 1874, (Nyelvemléktár, 3).
Nagyszombati kódex, 1512-1513 : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, [a bev. és a jegyz. írta T. Szabó Csilla], Budapest, Argumentum, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2000, (Régi magyar kódexek, 24).
Németh Dániel, Egy esztergomi passionale magyar nyelvű töredékei, Magyar Nyelv, 1(2019), p. 64-74.
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár "ex-libris" könyvjegyeinek lajstroma, Esztergom, Buzárovits, 1903.
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár többes példányainak lajstroma I., Esztergom, Buzárovits, 1895.
Némethy Lajos, Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár többes példányainak lajstroma II., Esztergom, Buzárovits, 1901.
Némethy Lajos, Necrologium Sacerdotum Archi-dioecesis Strigoniensis ab anno 1737-1889, Strigonii, Buzárovits, 1889.
Supplementum Necrologii sacerdotum Archi-Dioeceseos Strigoniensis anno 1889 concinnati ad finem usque anni 1900 inclusive continuatum, [Esztergom] Strigonii, 1903, Buzárovits.
Némethy Lajos, Series parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis, Strigonii, Buzárovits, 1894.
Newhauser, Richard, A catalogue of Latin texts with material on the vices and virtues in manuscripts in Hungary, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1996, p. 57-62.
Nyáry Zsigmond, A Miatyánk szövegváltozatairól, Magyar Nyelv, 3(1999), p. 312-318.


o


Ocsovszky Ferenc, Az esztergomi főegyház könyvtára, Religio, 1856, p. 17-19, 27-29.
Oláh Róbert, Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége, Sárospatak, Hernád, 2022, (Hit és kultúra, 7.) p. 306.
Oláh Róbert, Szenci Molnár Albert ajándék Institutiója Budai Péternek = In via eruditionis : tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, p. 252-259.
Ollé Viktória, A Nagyölveldi énekeskönyv = Régi vallásos énekek és énekeskönyvek, szerk. Szelestei N. László, Budapest, Szt. István Társ., Piliscsaba, PPKE BTK, 2011, p. 197-205.


p


Pallós Tamás, Lapozgatott évszázadok : nyitásra készen az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Mértékadó, (2017. máj. 15.), p. 2-4.
Pannonia Regia : művészet a Dunántúlon 1000-1541 : Magyar Nemzeti Galéria, 1994 október - 1995 február, [szerk. Mikó Árpád, Takács Imre], Budapest, [MNG], 1994.
Papp Istvánné, Kódexkiállítás a budai Várban, Diakonia, 1(1986), p. 87-90.
Pelc, Milan, Miniatures in the missals of the Bishop of Zagreb George of Topusko, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 2018, p. 60-73.
Pintér Márta Zsuzsanna, Egy kéziratos deista röpirat 1819-ből, Magyar Könyvszemle, 3(1984), p. 244-245.
Pintér Márta Zsuzsanna, A Szigeti Veszedelem bibliográfiájához, Magyar Könyvszemle, 4(1981), p. 326-328. (Batthyány-gyűjtemény, Cat. X. Tit. V. b)
Pogány György, A magyar könyvgyűjtő kalauza, Budapest, Kiss J. Kvk., 2005.
Pohánka Éva, A Pécsi Misekönyv fennmaradt példányainak története = A Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueeclesiensis tanulmánykötete, Pécs, Schöck, 2009, p. LVII-LXI.
Pokorný, Frantiąek, De missalibus libris Moraviae saeculo XV. ad Hungariam vergentibus, Studie o rukopisech, 13(1974), 141-165.
Pöltl Zoltán, Bibliotéka, az egyházi szellem kincsestára, Hídlap, 12(2008), p. 18-19.
Pribelyi Ferenc, Incunabula Typographiae, ceu totidem Keimélia et Agalmata in Ven. Capituli E. M. Strig. Bibliotheca praefulgentia, Nagyszombat, 1840.
Pribelyi Ferenc, Régi könyvek, Hírnök, 66(1840)
Pusch Ödön, Vallásos elmélkedések kódexeinkben, Kolozsvár, 1910.


r


Radó Polikárp, Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/41-i tanévre, 1941, p. 86-142.
Radó Polikárp, Index codicum manu scriptorum liturgicorum Regni Hungariae, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1940/41-i tanévre, 1941, p. 143-202.
Radó Polikárp, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae Libri liturgici manuscripti ad Missam pertinentes, Budapest, OSZK, 1947, (OSZK kiadványai, 26).
Radó Polikárp, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum, Budapest, Akadémiai K., 1973.
Radó Polikárp, A magyar középkor kótás kéziratai : Latin egyházzenei kéziratok jegyzéke, Magyar Zenei Szemle, 1(1941), p. 93-101.
Radó Polikárp, A magyarországi mise-liturgia legrégibb forrásai, Pannonhalmi Szemle, 2(1944), p. 113-124.
Radó Polikárp, Mittelalterliche liturgische Handschriften deutscher, italienischer und französischer Herkunft in den Bibliotheken Südosteuropas = Miscellanea liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, Bd. II (Bibliotheca 'Ephemerides Liturgicae', 23), Róma, 1949, p. 349-392.
Radó Polikárp, Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései, Budapest, OSZK, 1944, (OSZK kiadványai, 19).
Radó Polikárp, Nyomtatott liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései, A Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve az 1942/43-i tanévre, 1943, p. 313-429.
Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon, Budapest, Magyar helikon, 1969.
Rados Jenő, Hild József, Pest nagy építőjének életműve, Budapest, Akadémiai K., 1958.
Rajeczky Benjámin, Melodiarium Hungariae medii aevi, I., Hymni et sequentiae, Budapest, Zeneműkiadó, 1956.
Rajeczky Benjámin, Spätmittelalterliche Orgelkunst in Ungarn, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1(1961), 15-28.
Rauert, Matthias H., Rothkegel, Martin, Katalog der hutterischen Handschriften und der Drucke aus hutterischem Besitz in Europa, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2011, 2. Teilband, (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 85/2, Quellen zur Geschichte der Täufer, 18/2), p. 836-981.
Récsei Viktor, A kassai püspökségi könyvtár codexeinek és incunabulumainak jegyzéke, Budapest, [s.n.], 1891.
Rényi Rezső, Az esztergomi Prímási Kép- és Metszet-tár s annak műirodalma culturtörténelmi szempontból, Budapest, Athenaeum, 1879.
Rosdy Pál, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattára = Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai : tematikus repertórium, 1635-1970, szerk., bev. Szögi László, Budapest, ELTE, 1982, p. 454-459.
Rosdy Pál, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Vigilia, 1(2007), p. 80.
Rozsondai Marianne, Eredeti kötésben megőrzött nyelvemlékeink, In: "Latiatuc feleym ..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29. - 2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 173-198.
Rozsondai Marianne, A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Kossuth, 2019, p. 35-45., 69., 89., 110., 124., 127., 184., 189., 196-197., 265., 268.
Rozsondai Marianne, Magyarországi gótikus és reneszánsz bőrkötések : vázlat és feladatok kijelölése, Ars Hungarica, 17(1989), p. 63-67.
Ryba, Bohumil, K rukopisným latinsko-českým slovníkům ostřihomským, Listy filologické, 75(1951), 89-123.


s


Sarbak Gábor, Introduction to the facsimile edition of the textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom, In Szalkai Codex: The textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom, Esztergom Cathedral Library, Roman Catholic Collection of Sárospatak, Esztergom, 2019, p. XXXIII-LII.
Sarbak Gábor, Zsoldos Endre, Soloneus és Iohannes Bedellus Esztergomban : a Főszékesegyházi Könyvtár Ms. I. 186. jelzetű kódexe, Magyar Sion, 2(2019), p. 193-232.
Sarbak Gábor, Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyvének facsimile kiadása, In Szalkai - kódex: Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Sárospataki Római Kat. Gyűjt., Esztergom, 2019, p. IX-XXVIII.
Sasváry Zoltán, S., Adatok egy könyvgyűjtemény történetéhez : az esztergomi Bibliotheca Fugger gyűjteménye, Budapest, 2006.
Scheiber Sándor, Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban : a középkori magyar zsidóság könyvkultúrája, Budapest, Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1969.
©edivý, Juraj, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel, Bratislava, Chronos, 2007.
©edivý, Juraj, Skriptórium Bratislavskej kapituly, písmo rukopisov zo 14.-15. storočia, Pamiatky a múzeá, 2003, 10-13.
Sigismundus rex et imperator : Kunst und Kultur zur Zeits Sigismundus von Luxemburg 1387-1437 : Ausstellungskatalog : Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18. März - 18. Juni 2006, Luxemburg, Musée national d'histoire et d'art, 13. Juli - 15. Oktober 2006, herausgegeben von Imre Takács, unter Mitarbeit von Zsombor Jékely, Szilárd Papp und Györgyi Poszler, [Mainz am Rhein], Philipp von Zabern, 2006.
Simon Szilvia, A Dunántúli Református Egyházkerület 17. századi zsinatainak protokolluma (1612-1658), Magyar Könyvszemle, 1(2006), p. 72-78.
Soltész Zoltánné, Az esztergomi Bibliotéka anyagából rendezett kódexkiállítás, Papíripar és Magyar Grafika, 1958, p. 72-74.
Soltész Zoltánné, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra-kiállítás katalógusa, Magyar Könyvszemle, 3(1959), p. 321.
Soltész Zoltánné, A londoni magyar művészeti kiállításon bemutatott kódexek, Magyar Könyvszemle, 2(1968), p. 216-218.
Soltész Zoltánné, Magyarországi könyvdíszítés a XVI. században, Budapest, Akadémiai K., 1961.
Sopko, Július, Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Mad'arsku a v Rumunsku, Martin, Matica Slovenska, 1982, (Stredoveké kódexy slovenskej proviencie, 2), p. 139-140.
Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans, I-II, Wratislaviae, 1985, 1995, (Studia Copernicana, 25, 35).
Stampfer, Ursula, Cod. 146: Regel des Hl. Augustinus, Hugo de Sancto Victore, Humbertus de Romanis = Die mittelalterlichen Handschriften in der Bibliothek des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift, Ursula Stampfer, Claudia Schretter-Picker, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021 (Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 4, Monographien, 9), 152-155. (Ms.II.516)
Stampfer, Ursula, Cod. 196: Lectionarium missae Neocellense = Die mittelalterlichen Handschriften in der Bibliothek des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift, Ursula Stampfer, Claudia Schretter-Picker, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021 (Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 4, Monographien, 9), 215-220. (Ms.II.2)
©těpánková, Andrea, Mezi strachem a přijetím: Novokřtěnci a předbělohorská Morava : Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno, 2023.
Suhajda Lajos, Az Érdy- és Jordánszky-kódex kétbetűs magánhangzói, Nyelvtudományi Közlemények, 31(1901), p. 85-108, 202-224.
Süttő Szilárd, Formularium ecclesiae Strigoniensis (Collectanea studiorum et textuum, vol. I/4), edendo operi praefuerunt Petrus Card. Erdő [et al.], Budapest, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport, Gondolat, 2018, Magyar Könyvszemle, 2(2019), p. 247-250.


sz


Szabó András Péter, Caspar Hain lőcsei krónikája - egy kompiláció forrásai = Clio inter arma : tanulmányok a 16-18. századi magyarországi történetírásról, szerk. Tóth Gergely, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2014, p. 169-202.
Szabó József, Egy XVI. századi napló, Magyar Sion, 4(1864), p. 305-309.
Szalai Béla, Szalay Katalin, A Feiglerek : egy esztergomi polgárcsalád története, Esztergom, Laskai Osvát Antikvárium, 2012.
Szalai Katalin, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár múltja és jelene : Kincseiből régit és újat, Élet és Tudomány, 71-72(2017), p. 1606-1608.
Szalai Katalin, Megszólaló kódexeink : A Bakócz-graduálé hanganyaga az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kiadásában, Magyar Sion, 1(2018), p. 132-134.
Szalai Katalin, Megújult az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, EKE Hírlevél, 2(2010), p. 18.
Szalai Katalin, Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve, Magyar Sion, 2(2019), p. 355-256.
Szalay László, Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Könyvtáros, 36(1986), p. 445-455.
Szalkai-kódex : Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve, sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Sarbak Gábor, Facsimile kiadás magyar és angol nyelvű bevezető tanulmánnyal, Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Sárospataki Római Katolikus Gyűjtemény, 2019.
Szamota István, Szalkai László magyar glosszái 1490-ből, Nyelvtudományi Közlemények, 25(1895), p. 452-459.
Szebeni Olivér, A hutteri testvérek hazai kódexeiről, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1-4(2002), p. 23-38.
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa, Budapest, MTAK, 1984.
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás levelezése, Budapest, Balassi, 1993, (Magyarországi tudósok levelezése; 3).
Szelestei Nagy László, Bél Mátyás Bars vármegye leírása című kéziratának egyik bírálója: Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok = MONOKgraphia : Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 2016, p. 656-659.
Szelestei Nagy László, Kéziratos énekeskönyv és annak Szent István-éneke = Séllyei Nagy Ignác püspöksége, tanulmányok és források, Szelestei N. László, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2020, (Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok, 27.), p. 31-44. (Ms.II.163)
Szelestei Nagy László, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Magyar Sion, (1)2007, p. 126-127.
Szelestei Nagy László, Magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött kódexek, Ars Hungarica, 1(1989), p. 5-9.
Szelestei Nagy László, "A Szűz Máriának siralmárul" : barangolás a magyar passiók apokrif forrásvidékén, Vigilia, 4(2006), p. 253-261.
Szendrei Janka, A Budai Psalterium (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár) töredékei a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, Magyar Könyvszemle, 1/2(1972), p. 87.
Szendrei Janka, Kottás kódextöredékek a magyar középkorból : kiállítási katalógus, Budapest, MTA ZTI, 1985.
Szendrei Janka, Középkori hangjegyírások Magyarországon : a magyar notáció története : német neumaírások Magyarországon, Budapest, 1993, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez, 4).
Szendrei Janka, A középkori magyarországi zene története = Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapest, 1985, p. 67-76.
Szendrei Janka, A magyar középkor hangjegyes forrásai, Budapest, MTA ZTI, 1981, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez).
Szendrei Janka, A Szalkai kódex kottaírása, Magyar Zene, 2(1984), p. 185-194.
Szendrei Janka, Újabb azonosított zenei töredék, Zenetudományi dolgozatok, 1981, Budapest, 1981, p. 33-46.
Szendrei Janka, A Zalka antiphonale provenienciája, Zenetudományi dolgozatok, 1988, Budapest, 1988, p. 21-32.
Szendrei Janka, Zenetanulás a középkorban = A magyar iskola első évszázadai : az "1000 éves magyar iskola" kiállítása, szerk. G. Szende Katalin, Szabó Péter, Győr, Xántus János Múzeum, 1996, p. 41-50.
Szent István lovagjai : a legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve : kiállítási katalógus : Magyar Nemzeti Múzeum 2014. május 5. - augusztus 31., szerk. Gödölle Mátyás, Pallos Lajos, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2014.
Szepesi Zsuzsanna, Az esztergomi Bibliotheca 17. századi történetéhez, Magyar Könyvszemle, 3(1981), p. 225-229.
Szepesi Zsuzsanna, Kovách Zoltán, a Bibliotéka egykori igazgatója, Esztergom és Vidéke, 45(2006), p. 4.
Szerdahelyi Márk, A reformkor művészete : Szobrászat, Budapest, Vince Kiadó, 2023, p. 168.
Szerecz Alajos Imre, Kódexeink párhuzamos szentírási töredékei, Budapest, Franklin, 1916.
Szigeti Kilián, Mátyás király liturgikus kódexei, Magyar Könyvszemle, 3(1969), p. 268-273.
Szimonidesz Lajos, A magyarországi anabaptisták irodalma és könyveik, Magyar Könyvszemle, 2/4(1944), p. 134-141.
Szoliva Gábriel, Előkerült Oláh Miklós esztergomi érsek kottás Psalterium Strigoniense-je (1523) Münchenből, II, a himnarium jellemzése, Magyar Egyházzene 20(2012/2013), 121-156.
Szoliva Gábriel, Psalterium Strigoniense Venetiis 1523 cum notis musicis manuscriptis (Psalterium Nicolai Olahi), Budapest, 2015 (Musicalia Danubiana, 25; Bavarica et Hungarica, 2).
Szoliva Gábriel, "...secundum modum Ecclesiae Zagrabiensis" : Egy középkori pszaltérium metamorfózisa = MONOKgraphia : Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 2016, p. 673-679.
Szoliva Gábriel, Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban, Magyar Egyházzene, 21(2013/2014), p. 11-20.
Szovák Kornél, Körmendy Kinga - Lauf Judit - Madas Edit - Sarbak Gábor, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár Kódexei (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae VII-A) (szerk. Madas Edit; Esztergom - Budapest, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - Akadémiai - Országos Széchényi Könyvtár, 2021), Magyar Sion, 1(2022), p. 171-176.
Szuromi Szabolcs, Körmendy, K. - Madas, E. (ed.), Libri diversi magni et parvi. Válogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár történetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához [Selected Studies on the History of the Arch-Cathedral Library and the Medieval Literary Culture of the City of Esztergom], Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely (Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat), Esztergom 2021, pp. 288, Folia Theologica et Canonica, 10(2021), p. 299-302.
Szuromi Szabolcs, Körmendy, K. - Madas, E. (szerk.), Libri diversi magni et parvi. Válogatott tanulmányok a Főszékesegyházi Könyvtár történetéhez és Esztergom város középkori könyvkultúrájához, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár - MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, Fragmenta Codicum Műhely (Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat), Esztergom 2021, pp. 288, Kánonjog, 24(2022), p. 135-137.
Szuromi Szabolcs, Kritikai megjegyzések az ismert magyarországi provenienciájú középkori kánonjogi kéziratállományhoz, Magyar Sion, 2(2020), p. 305-322.


t


Takács Ferenc, Szalkai László az olümpiai játékokról, Kalokagathia, 4(2008)/1(2009), p. 54-57.
Tamásné Szabó Csilla, Megjelenőben a Nagyszombati Kódex új kiadása (MSS III. 178), Erdélyi Múzeum, 3/4(1999), p. 244-248.
Tarnai Andor, Bél Mátyás ismeretlen művei, Magyar Könyvszemle, 1/2(1955), p. 123-128.
Tarnai Andor, A magyar nyelvet írni kezdik" : Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Budapest, Akadémiai, 1984
Thallóczy Lajos, Könyvtártörténeti adalékok az esztergomi primási levéltárból, Magyar Könyvszemle, 4(1906), p. 380-382.
Thimár Attila, Gyárfás István Aeneis-fordítása 1717-ből, Irodalomtörténeti Közlemények, 5/6(1994), p. 725-742. (Batthyány-gyűjtemény, Cat. X. Tit. V. i)
Timár Kálmán, Kódexeink legendái és a Catalogus Sanctorum, Irodalomtörténeti Közlemények, 3/4(1925), p. 241-248.
Timár Kálmán, Magyar kódexcsaládok, Irodalomtörténeti Közlemények, 37(1927), p. 60-67., 210-224.
Török Gyöngyi, Középkori magyarországi könyvfestészet = Kódexek a középkori Magyarországon : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban : Budapest, Budavári Palota 1985. november 12. - 1986. február 28., Budapest, OSZK, 1985, p. 35-48.
Török József, 11-12. századi liturgikus kódexeink tipológiája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról : az Országos Széchényi Könyvtárban 1986. február 13-14-én rendezett konferencia előadásai, szerk. Szelestei N. László, Budapest, OSZK, 1989[!1990], p. 63-76.
Török Zsoltné Dobó Judit, Egykori könyvtulajdonosok névjegyei az esztergomi Bibliotheca gyűjetményében, EKE Hírlevél, 3-4(2023), p. 46-50.
Török Zsoltné Dobó Judit, Ezer ex libris: Tulajdonbejegyzések az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár honlapján, EKE Hírlevél, 1-2(2024), p. 15.
Török Zsoltné Dobó Judit, Kötetbemutató az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, EKE Hírlevél, 1(2022), p. 25-27.
Török Zsoltné Dobó Judit, "Mert űk őrizik az ti lelketeket": Kódexkiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, EKE Hírlevél, 2(2022), p. 8-9.
Török Zsoltné Dobó Judit, A Révay család könyvtárának feltárt kötetei az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 3(2021), p. 408-422.
Török Zsoltné Dobó Judit, "...tiszta lelkem ismereti..." - Ortokócsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele : forrásközlés, Magyar Sion, 1(2015), p. 129-132.
Török Zsoltné Dobó Judit, "... tiszta lelkem ismereti ..." : Otrokocsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, EKE Hírlevél, 1(2015), p. 14.
Török Zsoltné Dobó Judit, Mészáros Zoltán, Tulajdonbejegyzések az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár köteteiben : "Habent sua fata libelli", Magyar Sion, 2(2015), p. 277-281.
Történelem - kép : szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2000. március 17 - szeptember 24., a katalógust szerk. Mikó Árpád és Sinkó Katalin, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2000, p. 151-152., p. 483.
Tőzsérné Ócsai Eszter, "Országunk tsillagja" - Rudnay-kiállítás az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, EKE Hírlevél, 2 (2020), p. 45-47.
Traditio Iohannis Hollandrini, hrsg. von Michael Bernhard und Elzbieta Witkowska-Zaremba, München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 2015, Band 6., Die Traktate XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka und Szydlovita : appendices: Ptolomaeus, der Verstraktat "Palmam cum digitis" und der Tonarius Vratislavensis = The treatises XXII-XXVI, Ladislaus de Zalka, and Szydlovita : appendices Ptolomaeus, the verse treatise "Palmam cum digitis" and Tonarius Vratislaviensis, (Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 24).
Třiąka, Josef, Soupisy rukopisných textů (Maďarsko, NDR). Catalogi textuum manu scriptorum (Hungaria, Germania Democratica), Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 14(1974), 161.188.
Truhlař, Josef, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C. R. Bibliotheca Publica atque Universitatis Pragensis asservantur, I-II, Pragae, 1905-1906.
Tüskés Gábor, Knapp Éva, A szent vér tisztelete Magyarországon = Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, szerk. Fügedi Erik, Budapest, Gondolat, 1986, p. 76-116.


v


Vargha Damján, A legrégibb magyar bűnjegyzék forrása, Irodalomtörténeti Közlemények, 24(1914), p. 36-42.
Vargha Damján, A Nagyszombati codex "telyes bölcsességé"-nek forrása, Akadémiai Értesítő, 20(1909), p. 476-486.
Vargha Damján, Seuse Henrik Amand a magyar kódexirodalomban, Budapest, 1910.
Varju Elemér, Bernát szpalatói érsek kódeksze[!] az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 1/2(1902), p. 199-201.
Varju Elemér, Magyar könyvgyűjtők ex librisei, Magyar Könyvszemle, 3(1895), p. 193-204.
Várkonyi Borbála, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár megújult terekkel és állandó kiállítással várja a látogatókat [elektronikus dok.], Eredetileg megjelent a Magyar Kurír honlapján, Tudományos és műszaki tájékoztatás, 6(2017), p. 333-334.
Vásárhelyi Judit, P., Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából = Arrabona : regionális tudományos évkönyv, 57., Győr, 2019, p. 82-85.
Véber János, Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve, Doktori (Ph.D) értekezés, Budapest, 2009.
Végh Gyula, A Biblia pauperum, Magyar Könyvszemle, 3/4(1929), p. 264-265.
Végh József Mihály, Történeti jelentéstani vizsgálatok párhuzamos szövegek összehasonlítása alapján, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 14(1970), p. 85-91.
Veinstein-Hevess Kornél, A Jordánszky és Érdy codex, Magyar Nyelvőr, 23(1895), p. 569-571.
Velcsov Mártonné, Egy távolságjelölő mérték (a stadium) megnevezései azonos szövegeket fordító nyelvemlékeinkben, Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, 24-25(1980-1981), p. 91-110.
Veselovská, Eva, Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi, IV, Bratislava, 2015 (Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia).
Veselovská, Eva, Körmendy Kinga, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. I. 3c jelzetű antináléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban, Magyar Könyvszemle, 131(2015), 300-302.
Veszprémy László, Az Esztergomi Egyház a magyar művelődés századaiban : (kódexek, kéziratok, metszetek) : kiállítás az esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban a Bibliotheca anyagából : 2000. július 4-30., a kiállítást Körmendy Kinga vezetésével Czékli Béla, Madas Edit és Sarbak Gábor rendezte, Magyar Könyvszemle, (4)2000, p. 534-536.
Vida Tivadar, Ismeretlen Weszprémi-kézirat az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 1(1977), p. 52-58.
Vizkelety András, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, Bd. I, Wiesbaden, Harrassowitz, Budapest, Akadémiai K., 1969-1973.
Vizkelety András, Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken, Bd. II, Wiesbaden, Harrassowitz, Budapest, Akadémiai K., 1969-1973.
Vizkelety András, Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig. Kiegészítette, a válogatott bibliográfiát összeállította és közreadja: Szepesi Zsuzsanna. Kiad.: Seerbergi Sasváry Zoltán. Bp., 2006. Aula Kiadó Kft. 104 l., Magyar könyvszemle, 4(2006), p. 514-516.
Vlhová-Wörner, Hana, Bohemian Utraquists' Repertory of Proper Tropes, The Bohemian Reformation and Religious Practice, 5, part 2, Praha, 313-327.
Voleková, Kateřina, Česká lexikografie 15. století, Praha, 2015.
Volf György, Bátori László és a Jordánszky-codex bibliafordítása, Értekezések a nyelv és széptudományok köréből, 10(1879).


w


Wehli Tünde, A budai könyvfestészet Mátyás-kori kezdeteinek kérdéséhez, Ars Hungarica, 28(2000), p. 19-26.
Wehli Tünde, Dr. Kovách Zoltán: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, Ars Hungarica, 1/2(2008), p. 408-410.
Wehli Tünde, Az Érsekújvári-kódex illusztrációi : könyvfestés a margitszigeti dominikánák kolostorában 1530 körül = "Latiatuc feleym ..." magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29-2010. február 28., szerk. Madas Edit, Budapest, OSZK, 2009, p. 159-172.
Wehli Tünde, Kódexkutatás és művészettörténet, Ars Hungarica, 17(1989), p. 69-73.
Wehli Tünde, Könyvfestészet a középkori Esztergomban (1000-1526) = Mater et magistra, szerk. Hegedűs András, Csombor Erzsébet, Esztergom, Prímási Levéltár, 2003, (Strigonium antiquum, 5), p. 199-2007.
Wehli Tünde, Könyvfestészet a magyarországi Anjou-udvarban = Művészet I. Lajos király korában 1342 - 1382. Katalógus. [Bp.], 1982, 119-136.
Wehli Tünde, Liturgikus emlékeink európai jelentősége (1000-1526) = "Lux Pannoniae" : Esztergom az ezeréves kulturális metropolis : Konferencia, 2000. jún. 15-17. Balassa Bálint Múzeum, Esztergom, Balassa B. Múz., Önkormányzat, 2001, p. 65-75.
Wehli Tünde, Megjegyzések a középkori magyarországi könyvgyűjtőkről és könyvgyűjtési szokásaikról, Ars Hungarica, 23(1995), p. 3-24.
Wehli Tünde, Megjegyzések a középkori zágrábi székeskáptalan néhány liturgikus kódexéhez, Művészettörténeti Értesítő, 1(2016), p. 107-117.


z


Zákonyi Mihály, Balassa Bálint születési éve, Esztergom Évlapjai, Esztergom, 1934, p. 14-17.
Zákonyi Mihály, Balassa Bálint születési éve = Az Esztergomi Balassa Bálint Társaság története és részletek a Költő életéből : Esztergom Évlapjai Balassa jubileumi kötete 2004, szerk. Leel-Őssy Lóránt, Bárdos István, Esztergom, [s.n.], 2005, p. 93-95.
Zolnai Gyula, Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1894.
Zolnay László, Balassa Bálint családi emlékei Esztergomban, Művészettörténeti értesítő, 13(1964), p. 143-147.
Zolnay László, Az esztergomi kódex-kiállítás, Könyvbarát, 1(1958), p. 25-27.
Zoltványi Irén Lajos, A magyarországi bencés irodalom a tatárjárás előtt = A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története, I, szerk. Erdélyi László, Budapest, Stephaneum, 1902, p. 337-474.
Zombori István, Parschitius Kristóf leírása Csanád, Bodrog és Csongrád vármegyéről, A Móra Ferenc Múzeum évkönyve (1980/81) 1., p. 221-245., = Századokat átívelő évtizedek : bibliográfia és tanulmányok Zombori István 60. születésnapjára, szerk. Tóth István, Szeged, Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009, p. 157-169.
Zsoldos Endre, Jankovich Miklós esete a kalendáriummal = Enyé­szet­nek ör­vénnyé­ből ki ra­gad­tam: Jan­ko­vich Mik­lós és kora, szerk. Csörsz Rumen István, Bu­da­pest, Re­ci­ti, 2023. (Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 21.), p. 135-156.
Zsoldos Endre, Kopernikusz előtt: bolygómozgás a középkori Európában és Magyarországon = A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában, szerk. Laki János, Székely László, Budapest, L'Harmattan-Könyvpont, 2017, p. 35-65.

ugrás az oldal tetejére