Az esztergomi egyházmegyés személyek biográfiai adatairól a következő kötetekből tájékozódhatnak:
Archi-episcopi Strigonienses, de utraque republica praeclare meriti, compendino metrico deducti a Francisco Babai presbytero archi-dioecesis Strigonesis, [Nagyszombat] Typis Tirnaviensibus, anno [1776] MDCCLXXVI
Bartay Gusztáv, Bartay Ede: Magyarország prímásai, 1847, [Buda] Budán, [Egyetemi Nyomda] A M. Kir. Egyetemi Nyomda betűivel, [s.a.].
Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok, 1100-1900, Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan, 1900.
Majer István: Az Esztergomi Érseki-Főmegye papságának közmüveltségre ható irodalmi működése a legujabb korban, Esztergom, 1873.
Necrologium sacerdotum Archi-Dioecesis Strigoniensis ab anno 1737-1889 / [Némethy Lajos], [Esztergom] Strigonii, [s.n.], 1889.
Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis : ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV / ... collegit et notis illustravit Ludovicus Némethy, [Esztergom] Strigonii, [s.n.], 1894.
Perger Lajos: Esztergom város és vármegye egyházi és világi íróinak koszorúja, Esztergom, [s.n.], 1887.
Archi-episcopi Strigonienses ... / [Schmitth Miklós], [Nagyszombat] Tyrnaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, [1752] anno MDCCLII.
Nova series archi-episcoporum Strigoniensium, ab anno aerae Christianae millesimo, ad annum millesimum septingentesimum decimum / opera & studio ... Alexandri Szörény ... Anno ... [1717] MDCCXVII, [Nagyszombat] Tyrnaviae, Typis Academicis, per Fridericum Gall
Török János: Magyarország prímása : közjogi és történeti vázolat, Pest, Laufer és Stolp, 1859.
Venczell Antal: Jubiláris prímások, Budapest, Franklin, 1886.
Zelliger Alajos: Esztergom-vármegyei írók vagyis Esztergom városában és vármegyében született vagy működött írók koszorúja, Budapest, szerzői kiadás, 1888.
Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka, Nagyszombat, Szerzői kiadás, 1893.Bakócz-graduálé (15. század vége - 16. század eleje) – Ms. I. 1a-1b.

Kétkötetes, latin nyelvű pergamenkódex a XV. század végéről, XVI. század elejéről, XVI. századi fatáblás, barna bőrkötésben, sarok- és köldökveretekkel.

 
Biblia Pauperum (15. század második fele) - Inc. XV. I. 4.

Károly Ambrus hagyatékából származó 39 levélből álló fametszetes Biblia.

 
Otrokocsi Foris Ferenc 1689-ben kelt autográf levele

Otrokocsi 1677-ben vásárolt egyik könyvében fellelt autográf levél a szerző gyűrűs pecsétjével.

 
Neustifti Evangelistarium (1482) - Ms. II. 2.

Az evangéliumos könyv a misekönyv kiegészítő része. A kódex díszítése elsőrendű munka. A kicsinyített festményként ható miniatúrák sokalakosak, kompozíciójuk gazdag. A kötet lapjain az osztrák kódexfestészet elegyedik a flamand festészet hagyományaival. A kódex 1746-ban került Dobai Székely Sámuel (1704–1779, katonatiszt, történeti forrásgyűjtő) tulajdonába, 1847-ben Mérey Sándortól került az esztergomi káptalan tulajdonába.

 
Constitutiones Martini V. et Eugenii IV. (1447) - Ms. II. 514.

24 levélből álló kézirat. Dankó József kanonok (+1895) hagyatékából.

 
Passionale (15. század vége) - Ms. I. 178.

A nagyheti passiókat tartalmazó csonka, latin nyelvű papírkézirat. A felső kötéstábla belső oldalán néhány sor magyar szentírásfordítás (Róm., 11 33-36) és a Te Deum himnusz első nyolc sorának magyar fordítása. Egykori tulajdonosok: Chompor Gergely és Komjáti Szűcs Gergely (György).

 
Ewichi misszálé (1471) - Ms. I. 314.

A kölni egyházmegyéhez tartozó ewichi ágostonrendi kolostorban készült. Könyvtárunkba csere útján került 1930-ban.

 
De Calendario Joannis de Monteregio (1499) - Ms. II. 520.

Nyolcadrétű papírkézirat. Regiomontanus csillagászati naptárának egy része. Iskolai könyv Müller János, humanista nevén Joannes Regiomontanus (1436-1476) német csillagász 1476. évi naptára fölött. Knauz Nándor kanonok (+1898) hagyatékából.

 
Sujánszky-féle graduálé (15. század) - Ms. II. 515.

A Rajna-vidékéről származó papírkézirat Sujánszky Antal (+1906) hagyatékából került könyvtárunkba.

 
Nyás-féle formulárium (1511-1521) - Ms. II. 507.

Bakócz Tamás helynökének, Nyás Demeter esztergomi kanonok, santorini felszentent püspöknek hivatali működése alatt készült Esztergomban. Becses egyházjogi forrás, ugyanakkor adatokat ad az 1500-as évek elején tartott esztergomi zsinatok történetéhez is.